"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

Проекти

 Проект " Успех за теб"

 

 Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект. Това заяви ръководителят на екипа за организация и управление на проекта Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН по време на информационна онлайн среща, в която се включиха близо 1700 училища.  Новият проект надгражда работата досега по проектите „Подкрепа за успех“, „Подкрепа за приобщаващо образование“ и „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, както и по национални програми. Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.Има възможност за работа на  образователните медиатори и социалните работници.Ще се финансират дейности по кариерно ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор, особено след 7-ми клас, накъде да продължат образованието си.Друга част от дейностите са за ученици със специални образователни потребности. От една страна се подкрепят учениците в подготовка по учебното съдържание, а от друга – чрез рехабилитации и терапии, психологическа подкрепа и др. И за двата вида подкрепа могат да се назначават специалисти, които да работят в училищата с тези деца, като тук се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, социални работници, помощници на учителя и др. Училищата ще получават финансиране и за работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват своите заложби и способности.В проекта има заложени и обучения на над 4000 педагогически специалисти и непедагогически персонал. Тук се включват и образователни медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал.В дейностите са заложени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.

С финансиране от 151 123 000 лева училищата ще могат да подкрепят близо 100 000 ученици и техните родители.
              В началото на м.май 2019  година стартира  проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Проектът  е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

             Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

Проект"Образование за утрешния ден"                                                

 

 На  06.01.2020г.нашето  училище  се включи  в проект „Образование  за утрешния ден“.

Бе сформирана една група с ученици  от четвърти клас под ръководството на г-жа Татяна Димитрова-учител по Информационни  технологии.

Целта на занятията в клуба по интереси озаглавен “В  света  на компютрите „ е учениците да придобият  ключови  дигитални умения-базови и да разширят познанията си за работа в електронна  среда.

Занятията на клуба ще се реализират в неучебно време-извън задължителните  и избираеми учебни часове.

 

 

 

 

 

                 Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 

      „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

                     

                                

 

 

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

 Линк към сайта на проекта:https://react.mon.bg/

 

          НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

От месец юли 2022 година училището ни работи по проект от НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. Съществен елемент от дейността е взаимодействието между учители, ученици и родители. Според Графика за провеждане на събитията по проекта на 08.09.2022 г. образователните медиатори организираха и проведоха среща с родителите на учениците, записани в първи клас за учебната 2022/2023 г. Образавателните медиатори запознаха родителите с целите и задачите на проекта и планираните в бъдеще мероприятия. Срещата продължи с беседа и презентация „Първокласник – новото начало в живота на детето и отговорността на родителите“. На 15 септември, в първия учебен ден, образователните медиатори присъстваха на тържеството в 1 клас. Учителите на първокласниците получиха от директора на училището, г-жа Маринела Вълчанова, бяла магнитна дъска, магнитни букви и цифри – закупени със средства по проекта.

 

      НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

 

         През настоящата учебна 2022/2023 г. училището спечели проект по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ по Модул 2.Спорт - Сформиране на отбори в сферата  на колективните спортове. В изпълнение на проекта  бяха сформирани два отбора по спорта волейбол – първи отбор във възрастова група 5-7 клас и втори отбор – възрастова група 1-4 клас. Ръководител на отборите е Веселка Грозева - учител по ФВС и треньор по волейбол.  Заниманията, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците. Ще способстват за утвърждаване на здравословен, двигателно-активен и природосъобразен начин на живот, както и за изграждане на екипен дух и екипна отговорност.


 

 НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

 

          В изпълнение на спечелен проект по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ по Модул 5. „Площадки за безопасност на движението по пътищата“ в училището беше оборудвана и обзаведена вътрешна (подвижна) площадка. Пътните знаци, таблата, сфетофарът, велосипедът, симулационните очила  и програмируемият учебен робот, закупени със средства по проекта, са от голяма помощ при обучението по безопасност на движението.                                                                                       

  

  

 
Начало Проекти