"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

Учебна документация за 2023/2024 учебна година

 

                                             Правилници,планове, програми за учебната 2023/2024г.

 

Стратегия за развитие  2023-2028 г.

План за действие и финансиране към Стратегията на училището за учебната  2023/2024г.

Правилник за дейноста на училището 2023/2024г.

 Училищни учебни планове  2023/2024г.

Форми на обучение в ОУ "Христо Ботев" за учебната 2023/2024г.

Годишен учебен план 2023/2024г.

План за квалификационна дейност

План МО  учители начален  етап за учебната 2023-2024 г.

План МО  учители прогимназиален  етап за учебната 2023-2024 г.

План комисия за приобщаващо образование 2023-2024г.

Етичен кодекс 2023/2024г.

План комисия колегиална етика - 2023-2024г.

План комисия БДП- 2023-2024г.

Правилник за безопасни условия на възпитание,обучение и труд 2022-2023г.

План комисия културна и спортна дейност 2021-2022г. 

План комисия БДП- 2022-2023г.

План комисия колегиална етика - 2023-2024г.

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище.

Мерки за повишаване качеството на образование в ОУ "Христо Ботев"  2023/2024г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2023/2024г.

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2023/2024г

 График за контролните и класни работи за I учебен срок на учебната 2023-2024г.

 

 

 

  

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Из „ Правилник за вътрешния ред” на ОУ „Христо Ботев”, с.Чомаковци

 

Б. УЧЕНИЦИ
 

          Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно – възпитателния процес.

          Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия се наказва съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

продължава>

 
 
Начало Документи