"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

Учебна документация за 2020/2021 учебна година

Правилник за дейността на училището

Годишен план с приложение

Годишна училищна програма  за целодневна организация на учебния ден 2020-2021 година.

 Етичен кодекс

УУП 1-7 клас 

План за квалификационна дейност

Годишен план-Координационен механизъм за противодействие на тормоза в училище.

Организация на учебния ден на институцията

Стратегия за развитие  2020-2024 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното  напускане на училище-2020-2021 г.

План МО  учители начален  етап за учебната 2020-2021 г.

План МО  учители прогимназиален  етап за учебната 2020-2021 г.

Програма за гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование.

Правилник за безопасни условия на труд 2020-2021г. 

План комисия БДП- 2020-2021г.

План за действия БДП-2021г.

План комисия колегиална етика - 2020-2021г.

План за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви

План комисия УКБППМН

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2020-2021година.

 

 

 

 

  УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

                                                                                                                            

 

ПРАВИЛНИК НА ОБЩ.СЪВЕТ-ПРОТОКОЛИ

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

 

 

 

 

 

Бюджет за 2018 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнение на делегирания бюджет за I-то тримесечие на 2018год.

 

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на делегирания бюджет за II-то тримесечие на 2018 год.

 

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на делегирания бюджет за III-то тримесечие на 2018 год.


 ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на делегирания бюджет за IV-то тримесечие на 2018 год.

 
 

Учебна документация за 2017/2018 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ"
с. ЧОМАКОВЦИ  

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ГОДИШЕН ПЛАН 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТОЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

(2016 - 2020)

 

 

 
 

Бюджет на ОУ „Христо Ботев”, с.Чомаковци за 2017 година

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

БЮДЖЕТ за 2017 година

 
 

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ за 4-то тримесечие 2016г

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – УЧИЛИЩА

 
 

Страница 1 от 2

Начало Документи